ISKANJE
 

DOMOV

ISKANJE

PRIJAVA

Vabilo

Nova prijava

Specifikacija

Cenik

Splošni pogoji

Pogodba

INFORMACIJE

O NAS

POMOČ

VSTOP V SISTEM 

 


Ordinacija.net deluje skladno s pravili HONcode kodeksa.
Preveri tukaj.


SPLOŠNI POGOJI


SPLOŠNE DOLOČBE:


1. člen

Storitve podjetja IMS info d.o.o. (v nadaljevanju: IMS info) so komunikacijske in informacijske storitve, ki jih IMS info trajno opravlja za javnost kot gospodarsko dejavnost. Splošni pogoji urejajo opravljanje storitev informacijsko komunikacijskega sistema (v nadaljnem besedilu storitev sistema Ordinacija.net), zlasti pa:

 • pogoje, postopek in roke za vključitev storitev sistema Ordinacija.net
 • obseg, način in opravljanje storitev sistema Ordinacija.net
 • pogoje sklenitve, spremembe in prekinitve članskega razmerja med članom in IMS info ter
 • cene storitev sistema Ordinacija.net.


POGOJI, POSTOPKI IN ROKI ZA VKLJUČITEV:


2. člen

IMS info nastopa v Sloveniji in tujini kot ponudnik storitev, katerih uporabnik je lahko strokovnjak s področja zdravstva, izvajalec zdravstvenih storitev ali ustanova s področja zdravstva.


3. člen

IMS info zagotavlja pravnim in fizičnim osebam informacije o možnostih, vrstah in načinih uporabe storitev sistema Ordinacija.net, o cenah teh storitev in o morebitnih popustih ter o vseh podatkih in specifikacijah, potrebnih za sklenitev članske pogodbe za uporabo storitev sistema Ordinacija.net. Vse informacije o informacijsko komunikacijskem sistemu Ordinacija.net so opisane na spletnih straneh Ordinacija.net, ki se nahaja na spletnem naslovu www.ordinacija.net.


4. člen

Čas razpoložljivosti storitev sistema Ordinacija.net je 24 ur na dan, sedem dni v tednu, vse dni v letu.


5. člen

Časovni okvir za opravljanje vzdrževalnih posegov in/ali uporabo novih oz. že obstoječih storitev sistema Ordinacija.net je med tretjo in peto zjutraj, vsak ponedeljek. V primeru načrtovane prekinitve, daljše kot ena ura, bo IMS info o tem obvestil člana najmanj tri dni pred načrtovano prekinitvijo na spletnem naslovu www.ordinacija.net, po elektronski pošti ali s sistemskim obvestilom znotraj sistema Ordinacija.net. V primeru večjih sprememb v delovanju sistema Ordinacija.net pa 30 dni pred nameravano spremembo.


6. člen

IMS info lahko spremeni podatke člana ali druge parametre, potrebne za uporabo storitev sistema Ordinacija.net.


7. člen

Član mora za sklenitev članskega razmerja predložiti IMS info v celoti izpolnjeno člansko pogodbo in zahtevana dokazila o verodostojnosti. V primeru, da član ne predloži v celoti izpolnjene pogodbe in zahtevana dokazila o verodostojnosti, se šteje, kot da je predložil nepopolno pogodbo in mu jo lahko IMS info posreduje nazaj v popravo oz. dopolnitev. Člansko pogodbo član posreduje na sedež IMS info.


8. člen

Člansko razmerje med članom in IMS info je sklenjeno z dnem podpisa članske pogodbe s strani obeh pogodbenih strank in ob opravljeni vključitvi storitev sistema Ordinacija.net.
IMS info je dolžan opraviti vključitev v storitve sistema Ordinacija.net najkasneje v desetih delovnih dneh po podpisu članske pogodbe s strani obeh pogodbenih strank. IMS info najkasneje v treh delovnih dneh po vključitvi obvesti člana o datumu vključitve v storitve sistema Ordinacija.net in s tem o začetku članskega razmerja.


9. člen

Član lahko sklene pogodbo o storitvah sistema Ordinacija.net za določen oz. nedoločen čas.


10. člen

Če pride do spremembe podatkov, navedenih v članski pogodbi, je član dolžan o spremembi podatkov pisno, po elektronski pošti ali po faksu obvestiti najkasneje deset dni po nastanku spremembe.


OBSEG, NAČIN IN POGOJI OPRAVLJANJA STORITEV SISTEMA ORDINACIJA.NET


11. člen

Pravice in obveznosti IMS info:

 • zagotavljati kakovostne storitve sistema Ordinacija.net
 • odpraviti napake v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje v dveh delovnih dnevih od prijave napake
 • ne odgovarja za točnost in kvaliteto informacij člana predstavljenih na strežniku Ordinacija.net
 • ne odgovarja za prekinitve in napake, če so le-te posledica naključja, ki niso pod njegovo kontrolo
 • v skladu z razpoložljivo tehnologijo v največji možni meri preprečevati izgubo, spremembo ali dostop do podatkov v sistemu s strani nepooblaščenih oseb
 • v nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka oz. kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnega delovanja sistema
 • v nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka oz. kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi izgube oz. odtujitve podatkov člana ali drugih parametrov, potrebnih za uporabo storitev sistema Ordinacija.net
 • od članov zahtevati umik informacij, storitev ali na kakšen drugi način omejiti dodstop do njih, če bi lahko bili sporni ali škodljivi za IMS info, Ordinacija.net oz. v nasprotju s splošnimi moralnimi normami.


12. člen

Pravice in obveznosti člana:

 • uporabljati storitve sistema Ordinacija.net v skladu z navodili o uporabi, ki jih objavlja IMS info
 • poravnati v pogodbeno predpisanem roku vse obveznosti za storitve sistema Ordinacija.net
 • pisno ali po faksu reklamirati račun, v roku največ štirinajst dni od prejema
 • spremljati obvestila preko elektronske pošte, sistemska obvestila znotraj sistema Ordinacija.net in na spletnih straneh strežnika na naslovu www.ordinacija.net
 • odgovarjati za zaščito in uporabo dostopnih gesel in uporabniških imen do storitev sistema Ordinacija.net
 • vzdržati se vseh dejanj in in posegov v sistem Ordinacija.net, ki bi lahko imeli za posledico njegovo nepravilno delovanje ali okrnitev njegove podatkovne integritete
 • vzdržati se škodljivih vplivov na sistem Ordinacija.net in njegove naprave
 • odgovarjati za vsebino, ki jo ponuja, za zaščito zaupnih podatkov in za spoštovanje moralno etičnih norm
 • upoštevati splošne pogoje IMS info, Ordinacija.net in obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij ter storitev
 • odgovarjati za vse posledice dovoljene ali nedovoljene uporabe storitev sistema Ordinacija.net, ki izhajajo iz članske pogodbe, s strani tretjih oseb
 • dovoliti IMS info uporabiti njegove podatke v namene interne organizacije in administracije, obveščanja članov o storitvah sistema Ordinacija.net po pošti, profiliranja članov in raziskav za interne namene.


13. člen

Člansko razmerje se lahko prenese na tretjo osebo v naslednjih primerih:

 • če član, ki je pravna oseba, preneha obstajati zaradi preoblikovanja, razdružitve, združitve ali pridružitve ter drugih statusnih sprememb, se člansko razmerje prenese na tisto pravno osebo, ki je pravni naslednik člana. O teh spremembah morata stari in novi član pisno obvestiti IMS info.


14. člen

IMS info lahko člana začasno oz. trajno izključi v naslednjih primerih:

 • če član v sistemu Ordinacija.net ali pristopnem telekomunikacijskem omrežju povzroča tehnične motnje
 • če član s svojim delovanjem v sistemu Ordinacija.net onemogoča ali ovira normalno delo ostalim članom
 • če član poskuša razbiti zaščitne sisteme sistema Ordinacija,net ali kateregakoli drugega sistema na omrežju Internet in s tem priti do podatkov
 • če član ne poravna svojih obveznosti iz članskega razmerja
 • če član, ne upošteva splošnih pogojev in obstoječe zakonodaje glede objave in nudenja informacij ter storitev
 • če član uporablja lažne in neresnične podatke


15. člen

IMS info je dolžan člana o razlogih za začasno ali trajno izključitev pisno obvestiti. V primeru začasne ali trajne izključitve član ni upravičen do povrnitve članarine ali nadomestitve škode, ki bi jo z izključitvijo utrpel.


16. člen

Član se zavezuje, da bo hranil uporabniško ime in geslo kot poslovno skrivnost in ga bo uporabljala le ena pooblaščena oseba. Član je odgovoren, če uporabniško ime in geslo nepooblaščeno uporablja tretja oseba.
Član je zavezan IMS info obvestiti o sumu, da uporabniško ime in geslo uporablja nepooblaščena oseba. Vse morebitne stroške, ki bi nastali zaradi (morebitne) zlorabe, nosi član.


17. člen

IMS info zagotavlja ustrezno opremo le na svoji strani in nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonitosti, ki bi nastale zaradi neustrezne opreme ali ravnanja člana.


18. člen

IMS info ne more jamčiti, da bo vsak uporabnik mreže Internet imel možnost pristopiti (dostopiti) do strežnika zaradi motenj in prekinitev na telekomunikacijskem omrežju. IMS info pa se obvezuje, da bo vložil največje možne napore, da bi dostop do strežnika Ordinacija.net bil čimbolj zanesljiv in s čim manj prekinitev.


19. člen

Član se strinja, da bo v tistem delu, ko je mogoče pošiljati in objavljati informacije v informacijsko komunikacijskem sistemu Ordinacija.net, upošteval pravila in predpise, predvsem v zvezi z avtorskopravnim varstvom. Član zagotavlja, da bodo vse informacije in druge stvaritve, ki jih bo objavljal v informacijsko komunikacijskem sistemu Ordinacija.net, proste avtorskopravnega varstva oziroma dane v uporabo vsem, torej v javno dobro, razen tistih za katere avtor zahteva drugače.


20. člen

IMS info lahko v skladu s svojo poslovno politiko spremeni splošne pogoje, s čimer mora pisno ali v elektronski obliki seznaniti člana. Če član uporablja storitve sistema Ordinacija.net tudi po tem, ko je bil obveščen o spremembah splošnih pogojev, se predpostavlja, da z njimi soglaša. Član, ki v spremenjenih pogojih ne želi več obdržati članskega razmerja, ga lahko prekine v roku in na način, ki je definiran v članski pogodbi.


21. člen

IMS info in član bosta morebitne spore ali nesoglasja reševala sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, je za rešitev nastalih sporov pristojno sodišče v Ljubljani.


CENE


22. člen

Cene storitev sistema Ordinacija,net so navedene v veljavnem ceniku. O spremembah cenika bo IMS info obveščal člane na spletnih straneh na naslovu www.ordinacija.net ali po elektronski pošti.


Nazaj

Ordinacija.net deluje skladno s pravili HONcode kodeksa.
© 2000 - 2019 Ordinacija.net - Vse pravice pridržane
Zadnja sprememba: 24.06.2019


map