ISKANJE
 

DOMOV

ISKANJE

PRIJAVA

Vabilo

Nova prijava

Specifikacija

Cenik

Splošni pogoji

Pogodba

INFORMACIJE

O NAS

POMOČ

VSTOP V SISTEM 

 


Ordinacija.net deluje skladno s pravili HONcode kodeksa.
Preveri tukaj.


POGODBA O ČLANSTVU V ORDINACIJA.NET


1. člen


Predmet pogodbe je sklenitev članskega razmerja med članom in ponudnikom storitve, ki velja za uporabo storitev informacijsko komunikacijskega sistema Ordinacija.net na način, ki je določen v prilogi Specifikacija storitev sistema Ordinacija.net (v nadaljevanju Specifikacija).


2. člen


Ponudnik storitve sistema Ordinacija.net zagotavlja, član pa jih uporablja.


3. člen


Člansko razmerje lahko sklenejo samo pravne ali fizične osebe in razna zdruľenja, ki po zakonu lahko opravljajo dejavnosti s področja zdravstvenega varstva ali zdravstvenega zavarovanja. Podpisnik članske pogodbe s svojim podpisom potrjuje, da izpolnjuje vse pogoje za člansko razmerje.


4. člen


Član odgovarja za objavljeno vsebino in se obvezuje, da bodo strokovno vsebino pripravljali le za to pooblaščeni strokovnjaki.


5. člen


Rok za izvedbo vzpostavitve možnosti za uporabo sistema Ordinacija.net je 10 dni od dneva podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank. Znotraj tega roka bo članu omogočena prijava v sistem Ordinacija.net in s tem njegova uporaba.


6. člen


Dostop do storitev sistema Ordinacija.net je članu zagotovljen zgolj in izključno javnega omrežja internet, s takšno programsko opremo in na način kot je določeno v specifikaciji.Rok za izvedbo vzpostavitve možnosti za uporabo sistema Ordinacija.net je 10 dni od dneva podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank. Znotraj tega roka bo članu omogočena prijava v sistem Ordinacija.net in s tem njegova uporaba.


7. člen


Član se obveže, da je odgovoren za objavljeno vsebino, za zaščito zaupnih podatkov in za spoštovanje splošnih moralno etičnih norm. Vsebina, ki jo član objavi ne sme biti v nasprotju, ne sme biti v nasprotju z obstoječo zakonodajo.


8. člen


Če je ponudnik storitve mnenja, da vsebina ni v skladu z določili te pogodbe, bo o tem člana obvestil. Članu bo lahko vsebino umaknil oziroma spremenil. Če izvajalec oceni, da vsebina neposredno škodi njegovemu ugledu ali krši obstoječo zakonodajo, lahko prikazovanje te vsebine brez predhodnega opozorila prepreči.


9. člen


Člansko razmerje se obračunava v obliki mesečne članarina, za katero se članu izstavi račun. Cene so določene s cenikom storitev, ki je veljaven ob sklenitvi pogodbe. V primeru sprememb cenika, se naslednje članarine obračunavajo po spremenjenem ceniku.


10. člen


Član se obveže, da bo sproti in v roku poravnaval vse obveznosti izhajajoče iz sklenjenega članskega razmerja. Član bo obveznosti poravnal v roku 14-dni od izdaje računa na poslovni račun ponudnika storitve. V primeru zamude pri plačilu ima izvajalec pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.


11. člen


Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Napisana je v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod. V primeru, ko član nepopolno izpolni pogodbo ali ne posreduje zahtevanih dokazil, ponudnik storitve ni dolžan skleniti članskega razmerja.


12. člen


Pogodba je sklenjena za nedoločen čas. Na strani člana jo sklepa pravna oseba, fizična oseba oz. njen zakoniti zastopnik.


13. člen


Odpoved članskega razmerja mora biti v pisni obliki posredovana s priporočeno pošto in opremljena s podpisom oziroma žigom pogodbene stranke, ki jo podaja. Odpoved članskega razmerja je veljavna od dneva prejema pisne odpovedi člana. Po odpovedi sta pogodbeni stranki dolžni poravnati vse medsebojne zapadle obveznosti.


14. člen


V primerih kršitev pogodbenih obveznosti lahko katerakoli od pogodbenih strank odpove pogodbo brez odpovednega roka, če se stranki pisno ne dogovorita drugače.


16. člen


Član izjavlja, da je bil pred podpisom te pogodbe seznanjen s Splošnimi pogoji za opravljanje storitev sistema Ordinacija.net (v nadaljevanju Splošni pogoji) in Specifikacijo. V primeru nasprotja med Splošnimi pogoji in določili te pogodbe, veljajo izkjučno samo določila te pogodbe.


Nazaj

Ordinacija.net deluje skladno s pravili HONcode kodeksa.
© 2000 - 2019 Ordinacija.net - Vse pravice pridržane
Zadnja sprememba: 24.06.2019


map